Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

22. Minh (1)

—Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi nhớ được nhiều đời quá khứ, như một đời, hai đời … nhiều đời sống quá khứ cùng các nét đại cương và các chi tiết.