Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

23. Minh (2)

—Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi chứng được thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh.