Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

24. Minh (3)

—Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí, tôi chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát.