Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

I: Phẩm Ðộc Cư

7. Ái Tận

Nhân duyên ở Sāvatthi

Tại đây, Tôn giả Anuruddha nói với các Tỷ-kheo:

—Bốn niệm xứ này, thưa chư Hiền, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận khát ái. Thế nào là bốn?

Ở đây, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân … quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa chư Hiền, bốn niệm xứ này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận khát ái.