Chương 54: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra

II: Phẩm Thứ Hai

20. Con Ðường

… đưa đến liễu tri con đường (ba kinh trên được giải thích như kinh kế tiếp).