Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

I: Phẩm Veludvàra

10. Ngôi Nhà Bằng Gạch (3)

… ngồi xuống một bên, Tôn giả Ānanda bạch Thế Tôn:

—Cư sĩ ở Ñātikā tên Kakkaṭa đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ ở Ñātikā tên Kàlinga, bạch Thế Tôn, đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ ở Ñātikā tên Nikāya … Cư sĩ Kaṭissabha … Cư sĩ Tuṭṭḥa … Cư sĩ Santuṭṭha … Cư sĩ Dhadda … Cư sĩ Subhadda ở Ñātikā, bạch Thế Tôn, đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào?

—Cư sĩ Kakkaṭa, này Ānanda, đã mệnh chung, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ đấy nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui cõi đời này. Cư sĩ Kàlinga, này Ānanda … Cư sĩ Nikāya, này Ānanda … Cư sĩ Kaṭissabha, này Ānanda … Cư sĩ Tuṭṭḥa, này Ānanda … Cư sĩ Santuṭṭha, này Ānanda … Cư sĩ Bhadda, này Ānanda … Cư sĩ Subhadda, này Ānanda, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ đấy nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui cõi đời này nữa. Tất cả đều cùng một sanh thú.

Hơn năm mươi cư sĩ ở Ñātikā, này Ānanda, đã mệnh chung, sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ đấy nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui cõi đời này nữa. Hơn chín mươi nam cư sĩ ở Ñātikā, này Ānanda, đã mệnh chung, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm cho muội lược tham, sân, là bậc Nhứt Lai, sau khi trở lui thế giới này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. Năm trăm lẻ sáu nam cư sĩ ở Sàkata, này Ānanda, đã mệnh chung, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.

Này Ānanda, thật không có gì lạ vấn đề con người phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh chung, Ông lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này; thời này Ānanda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai … (xem trên 9, đoạn số 4,5,6,7) … quyết chắc chứng quả giác ngộ.