Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

II: Phẩm Một Ngàn, hay Vườn Vua

15. Ác Thú (2)

—Do thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử vượt qua sợ hãi của tất cả ác thú, đọa xứ. Thế nào là bốn?

… (như đoạn số 4–7, kinh trên) …

Do thành tựu bốn pháp này, vị Thánh đệ tử vượt qua sợ hãi của tất cả ác thú, đọa xứ …