Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

II: Phẩm Một Ngàn, hay Vườn Vua

18. Du Hành Chư Thiên

Nhân duyên ở Sāvatthi.

Rồi Tôn giả Mahà Moggallāna, như nhà lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, Tôn giả biến mất ở Jetavana và hiện ra ở cõi trời Ba mươi ba.

Rồi một số đông chư Thiên cõi Ba mươi ba đi đến Tôn giả Mohà Moggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahà Moggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahà Moggallāna nói với chư Thiên đang đứng một bên:

—Lành thay, chư Hiền, là sự thành tựu tịnh tín bất động đối với đức Phật: “Ðây bậc Ứng Cúng, … Phật, Thế Tôn”. Do nhân thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật, như vậy ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

Lành thay, chư Hiền, là tịnh tín bất động đối với Pháp … đối với chúng Tăng …

Lành thay, chư Hiền, là sự thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính … đưa đến Thiền định. Do nhân thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, chư Hiền, như vậy ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

—Lành thay, Tôn giả Moggallāna, là sự thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật: “Ðây là bậc Ứng Cúng, … Phật, Thế Tôn”. Do nhân thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật, thưa Tôn giả Moggallāna, như vậy ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

Lành thay, Tôn giả Moggallāna, là sự thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp … đối với chúng Tăng … các giới được các bậc Thánh ái kính … đưa đến Thiền định. Do nhân thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, thưa Tôn giả Moggallāna, như vậy ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này.