Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

II: Phẩm Một Ngàn, hay Vườn Vua

19. Thăm Viếng Chư Thiên (1)

Một thời Tôn giả Mahà Moggallāna trú ở Sāvatthi, Jetavana, tại khu vườn của ông Anāthapiṇḍika.

Rồi Tôn giả Moggallāna, như người lực sĩ … (như trên) …

… (như trên) … một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này.