Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

II: Phẩm Một Ngàn, hay Vườn Vua

20. Thăm Viếng Chư Thiên (2)

(Giống như kinh 18, chỉ khác, đây là Thế Tôn, không phải Mahà Moggallāna) …