Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

III: Phẩm

29. Sợ Hãi, hay Vị Tỷ-Kheo

Nhân duyên ở Sāvatthi.

… (như kinh trên 28, chỉ khác, đây là một số đông Tỷ-kheo đến đức Phật và đức Phật thuyết cho các vị ấy) …