Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

I: Phẩm Veludvàra

4. Sāriputta (1)

Một thời, Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Ānanda trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anāthapiṇḍika.

Rồi Tôn giả Ānanda, vào buổi chiều, từ chỗ Thiền tịnh đứng dậy … ngồi xuống một bên, Tôn giả Ānanda thưa với Tôn giả Sāriputta:

—Thưa Hiền giả Sāriputta, do nhân thành tựu bao nhiêu pháp, chúng sanh ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ?

—Này Hiền giả, do nhân thành tựu bốn pháp nên chúng sanh ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc sẽ chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn?

Ở đây, này Hiền giả, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với đức Phật … đối với Pháp … đối với chúng Tăng … đầy đủ các giới được các bậc Thánh ái kính … đưa đến Thiền định.

Này Hiền giả, do nhân thành tựu bốn pháp này nên các chúng sanh ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.