Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

V: Phẩm Phước Ðức

43. Sung Mãn (3)

… (như đoạn số 2, kinh trên) …

… (đoạn đầu giống kinh trên về đối với Phật, Pháp, Tăng … ) có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt (các pháp), trí tuệ các bậc Thánh thể nhập (các pháp), đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc.

… (như đoạn số 4, kinh trước) …

Thế Tôn thuyết như vầy:

Ai ước muốn phước đức,
Vững trú trên điều thiện,
Tu tập theo con đường,
Ðưa đến đạt bất tử,
Chứng được lõi của pháp,
Thích thú đoạn lậu hoặc,
Vị ấy không run sợ,
Khi nghĩ đến thần chết.