Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

V: Phẩm Phước Ðức

44. Rất Giàu Hay Giàu (1)

—Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử được gọi là giàu, rất giàu, có tài sản lớn, có danh xưng lớn. Thế nào là bốn?

… (như các kinh trước, nói về tịnh tín bất động đối với ba ngôi báu và các giới) …

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử được gọi là giàu, rất giàu, có tài sản lớn, có danh xưng lớn.