Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

V: Phẩm Phước Ðức

45. Rất Giàu Hay Giàu (2)

… (giống như kinh trước) …