Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

V: Phẩm Phước Ðức

46. Tỷ-Kheo Hay Thanh Tịnh

—Thành tựu bốn pháp, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn?

… (như các kinh trước, nói về tịnh tín đối với ba ngôi báu và các giới) …

Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.