Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

V: Phẩm Phước Ðức

47. Nandiya

Nhân duyên ở Kapilavatthu.

Thế Tôn nói với họ Thích Nandiya đang ngồi một bên: “Thành tựu bốn pháp này, này Nandiya, vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu … giác ngộ. Thế nào là bốn?”.

… (thành tựu tịnh tín đối với Ba Ngôi Báu và các giới) …

… (như đoạn số 4, kinh trước) …