Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

V: Phẩm Phước Ðức

49. Mahānāma

… (như kinh trước, chỉ khác, đây là họ Thích Mahānāma ) …