Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

V: Phẩm Phước Ðức

50. Phần

—Có bốn Dự lưu phần này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là bốn?

Thân cận bậc Chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp và tùy pháp.

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn Dự lưu phần.