Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VI: Phẩm Với Trí Tuệ

56. Bốn Quả (2)

… (như kinh trên, chỉ khác, đây đưa đến chứng ngộ quả Nhất lai ).