Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VI: Phẩm Với Trí Tuệ

57. Bốn Quả (3)

… (như kinh trên, chỉ khác, đây đưa đến quả Nhất lai )