Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VI: Phẩm Với Trí Tuệ

58. Bốn Quả (4)

… (như kinh trên, chỉ khác, đây đưa đến quả A-la-hán)