Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VI: Phẩm Với Trí Tuệ

59. Lợi Ðắc

… đưa đến lợi đắc trí tuệ …