Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VI: Phẩm Với Trí Tuệ

60. Tăng Trưởng

… đưa đến tăng trưởng trí tuệ …