Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VI: Phẩm Với Trí Tuệ

61. Quảng Ðại

… đưa đến quảng đại trí tuệ …