Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

62. Ðại

… đưa đến đại trí tuệ …