Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

63. Quảng Ðại (Puthu)

… đưa đến quảng đại trí tuệ …