Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

64. Tăng Trưởng (Vipula)

… đưa đến tăng trưởng trí tuệ …