Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

65. Thâm Sâu

… đưa đến trí tuệ thâm sâu …