Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

66. Không Có Ngang Bằng (Asamatta)

… đưa đến trí tuệ không có ngang bằng …