Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

67. Sung Mãn (Bhuuri)

… đưa đến trí tuệ sung mãn …