Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

68. Nhiều

… đưa đến trí tuệ sung túc …