Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

69. Nhanh Lẹ (Sìgha)

… đưa đến trí tuệ nhanh nhẹn …