Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

70. Khinh An

… đưa đến trí tuệ khinh an …