Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

71. Hoan Hỷ (Hàsa)

… đưa đến trí tuệ hoan hỷ …