Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

72. Tốc Hành

… đưa đến trí tuệ tốc hành …