Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

73. Sắc Bén

… đưa đến trí tuệ sắc bén …