Chương 55: Tương Ưng Dự Lưu

VII: Phẩm Ðại Trí Tuệ

74. Thể Nhập (Nibbedhika)

… đưa đến trí tuệ thể nhập. Thế nào là bốn? (như trên) …