Chương 56: Tương Ưng Sự Thật

IV: Phẩm Rừng

33. Cái Gậy

—Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây gậy được quăng lên hư không, khi thì rơi xuống đầu gốc, khi thì rơi xuống chặng giữa, khi thì rơi xuống đầu ngọn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh bị vô minh che lấp, bị khát ái trói buộc, dong ruổi, luân chuyển, khi thì đi từ thế giới này đến thế giới kia, khi thì đi từ thế giới kia đến thế giới này. Vì sao? Vì rằng không thấy bốn Thánh đế. Này các Tỷ-kheo, bốn Thánh đế ấy là gì?

Thánh đế về Khổ … Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt.

Do vậy, này các Tỷ-kheo … (như số 6, kinh trên) …