Chương 56: Tương Ưng Sự Thật

IV: Phẩm Rừng

37. Ví Dụ Mặt Trời (1)

—Này các Tỷ-kheo, đây là điềm đi trước, đây là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đây là điềm đi trước, đây là tướng báo trước sự giác ngộ như thật bốn Thánh đế, tức là chánh tri kiến …

Với Tỷ-kheo có chánh tri kiến này, này các Tỷ-kheo, chờ đợi là vị ấy sẽ rõ biết: “Ðây là Khổ” … Vị ấy sẽ rõ biết. “Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt”.

Do vậy, này các Tỷ-kheo … (như đoạn số 4, kinh trên) …