Chương 6: Tương Ưng Phạm Thiên

II: Phẩm Thứ Hai

11. Sanankumāra—Thường Ðồng tử

S.i,153

Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn ở Rājagaha (Vương Xá), trên bờ sông Sappinī.

Rồi Phạm thiên Sanankumāra, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng bờ sông Sappinī, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên.

Ðứng một bên, Phạm thiên Sanankumāra nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Sát-đế-lỵ tối thắng,
Giữa người tin giai cấp.
Vị đầy đủ trí, đức,
Tối thắng giữa Nhơn, Thiên.

Phạm thiên Sanankumāra nói như vậy, và bậc Ðạo Sư chấp nhận.

Rồi Phạm thiên Sanankumāra biết được: “Thế Tôn đã chấp nhận ta”, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và biến mất tại chỗ.