Chương 6: Tương Ưng Phạm Thiên

I: Phẩm Thứ Nhất

7. Kokālika

Ở tại Sāvatthi.

Lúc bấy giờ Thế Tôn Thiền tịnh độc cư vào buổi trưa.

Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà và Bích-chi Phạm thiên Suddhavàsa đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đứng mỗi người dựa vào một cái trụ cửa.

Rồi Bích-chi Phạm thiên Subrahmà vì Tỷ-kheo Kokālika nói lên bài kệ trước mặt Thế Tôn:

Ai là người có trí,
Biết nhận xét phân tích,
Lại muốn đem ước lượng,
Bậc siêu vượt ước lượng?
Ta nghĩ kẻ phàm phu,
Bị hạn chế bao vây,
Làm sao ước lượng được,
Bậc siêu vượt ước lượng?