Chương 7: Tương Ưng Bà La Môn

I: Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất

5. Bất Hại—Ahiṃsaka

S.i,164

Nhân duyên tại Sāvatthi.

Rồi Bà-la-môn Ahiṃsaka Bharadvāja đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.

Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Ahiṃsaka Bharadvāja bạch Thế Tôn:

—Con là Ahiṃsaka, thưa Tôn giả Gotama! Con là Ahiṃsaka, thưa Tôn giả Gotama!

(Thế Tôn):

Danh phải tương xứng người,
Người phải là bất hại!
Ai với thân, miệng, ý,
Không làm hại một ai,
Ai không hại người khác,
Người ấy thật bất hại.

Khi được nghe vậy, Bà-la-môn Ahiṃsaka Bharadvāja bạch Thế Tôn:

—Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama…,” … không còn trở lui đời sống này nữa.”

Và Tôn giả Bharadvāja trở thành một vị A-la-hán nữa.