Chương 7: Tương Ưng Bà La Môn

I: Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất

7. Suddhika

Tại Sāvatthi, Jetavana.

Rồi Bà-la-môn Suddhika Bharadvāja đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.

Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Suddhika Bharadvāja nói lên bài lệ này trước mặt Thế Tôn:

Không Bà-la-môn nào,
Dầu giữ giới, khổ hạnh,
Có thể được thanh tịnh,
Dầu ở thế giới nào.
Chỉ vị Minh Hạnh Túc,
Mới có thể thanh tịnh.
Không một quần chúng nào.
Ngoài vị hành như vậy.

(Thế Tôn):

Dầu lẩm bẩm nhiều chú,
Nhưng không vì thọ sanh,
Ðược gọi Bà-la-môn,
Nội ô nhiễm bất tịnh,
Y cứ trên lừa đảo,
Bà-la-môn, Phệ-xá,
Thủ-đà, Chiên-đà-la,
Kẻ đổ phẩn, đổ rác,
Tinh cần và tinh tấn,
Thường dõng mãnh tấn tu,
Ðạt được tịnh tối thắng,
Bà-la-môn nên biết!

Khi được nghe vậy, Bà-la-môn Suddhika Bharadvāja bạch Thế Tôn:

—Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! …

Và Tôn giả Bharadvāja trở thành một vị A-la-hán nữa.