TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

11. Cūḷavaccha

“Vị tỳ khưu có nhiều hân hoan trong Giáo Pháp đã được đức Phật công bố, có thể chứng đắc trạng thái an tịnh, sự yên lặng của các pháp tạo tác, an lạc.”

Đại đức trưởng lão Cūḷavaccha đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Cūḷavaccha.