TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

12. Mahāvaccha

“Có năng lực về trí tuệ, đã thành tựu về giới và phận sự, được định tĩnh, thích thú về thiền, có niệm, trong khi thọ dụng vật thực theo nhu cầu, vị đã xa lìa luyến ái chờ đợi thời điểm ở nơi đây.”

Đại đức trưởng lão Mahāvaccha đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Mahāvaccha.