TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

14. Vanavaccha

“Thầy tế độ đã nói với tôi rằng: ‘Này Sīvaka, chúng ta hãy đi khỏi nơi đây.’ Thân của tôi ngụ ở làng, tâm của tôi đã đi đến rừng. Mặc dầu là người đang nằm, tôi cũng đi; không có sự bám víu đối với những người đang nhận thức.”

Vị sa-di của đại đức trưởng lão Vanavaccha đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của vị sa-di của trưởng lão Vanavaccha.