TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

15. Kuṇḍadhāna

“Nên cắt đứt năm (pháp), nên từ bỏ năm (pháp), và nên phát triển thêm nữa về năm (pháp), vị tỳ khưu đã vượt lên trên năm điều bám víu được gọi là: ‘Vị đã vượt qua dòng nước lũ.’”

Đại đức trưởng lão Kuṇḍadhāna đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Kuṇḍadhāna.