TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

18. Sigālapitā

“Đã là kẻ thừa tự của đức Phật, vị tỳ khưu trong khu rừng Bhesakalā đã tỏa khắp cả trái đất này với sự niệm tưởng về bộ xương. Tôi nghĩ rằng vị ấy sẽ dứt bỏ sự luyến ái ở các dục một cách rất mau lẹ.”

Đại đức trưởng lão Sigālapitā đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Sigālapitā.