TRƯỞNG LÃO KỆ

1 NHÓM MỘT

2. Mahākoṭṭhita

“Vị an tịnh, tự chế, có lời nói đúng đắn, không tự kiêu, rũ bỏ các ác pháp tựa như gió làm rụng lá cây.”

Đại đức trưởng lão Mahākoṭṭhita đã nói lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Mahākoṭṭhita.